Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 • 1.1 „Společnost Auto kino Praha” je obchodní společnost Mediasharks, s.r.o., se sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 04884027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka 254860 C.
 • 1.2 „Zákazník” je subjekt, který se Společností Mediasharks, s.r.o. uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na    filmové představení provozované Společností Mediasharks, s.r.o., přes internet na stránkách www.kinoautopraha.cz.
 • 1.3 „E-vstupenka” je vstupenka, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslána na email, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 • 2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky do autokina provozovaného Společností Mediasharks, s.r.o., přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a prostřednictvím platebních systémů.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (e-vstupenka)

 • 3.1 Při nákupu e-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. 
 • 3.2 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou.
 • 3.3 Zákazník prostřednictvím platební brány GoPay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.
 • 3.4 Společnost Mediasharks, s.r.o. nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně GoPay.
 • 3.5 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Mediasharks, s.r.o. zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. 
 • 3.6 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost Mediasharks, s.r.o. za nedoručení e-vstupenky v elektronické podobě ve formě emailu.
 • 3.7 Číselné čárové kódy na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo elektronické (email).
 • 3.8 Společnost Mediasharks, s.r.o. není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 • 3.9 V případě nákupu e-vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

4. OSTATNÍ PODMÍNKY

 • 4.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek e-vstupenku s číselným kódem v tištěné formě z PDF souboru nebo v elektronické podobě tzn. zasláním na email.. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.
 • 4.2 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy autokina. 
 • 4.3 Veškeré ceny nabízeného zboží v ceníku občerstvení jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

  • 5.1 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných Podmínkách zpracování osobních údajů.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

   • 6.1 V případě sporu mezi Společností Mediasharks, s.r.o. a Zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
   • 6.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • 7.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností Mediasharks, s.r.o. a Zákazníkem.
   • 7.2 Společnost Mediasharks, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost Mediasharks, s.r.o. zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.kinoautopraha.cz a v místě prodeje vstupenek.
   • 7.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. dubna. 2020.

V Praze dne 1.dubna 2020 

 

Ochrana osobních údajů


Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a případným zneužitím třetí osobou.

Zavazujeme se, že vložené osobní údaje jsou využity výhradně jen pro vyřízení objednávky a pro komunikaci se zákazníkem a nejsou předávány žádné třetí osobě.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

GDPR

V rámci zajišťování svých činností zpracovávají jednotliví prodejci (dále jen Auto kino Praha) osobní údaje a vůči těmto zpracováním jsou v postavení správce osobních údajů.

Auto kino Praha zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
Zabezpečení činnosti společnosti
Marketing

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Auto kino Praha uložena zvláštním právním předpisem.
3) Při zpracování osobních údajů u Auto kino Praha nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
5) Máte právo:
a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Auto kino Praha jsou nepřesné),
c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d) podat stížnost u dozorového orgánu.
6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
7) Svá práva vůči Auto kino Praha uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@kinoautopraha.cz

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • 8.1 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty při nákupu na internetových stránkách www.kinoautopraha.cz Společnosti Mediasharks, s.r.o. odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.
 • 8.2 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:  Pokud se jedná o e-vstupenku zakoupenou přes internet, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena e-vstupenky po písemném uplatnění reklamace na emailovou adresu info@kinoautopraha.cz prostřednictvím příslušné platební brány, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna.
 • 8.3. V případě zakoupení e-vstupenek ve lhůtě kratší než 14 dní před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba (tj. představení), která má být na základě takto zakoupené e-vstupenky poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty od pořízení e-vstupenky ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákazník tudíž nebude oprávněn uplatnit storno takto zakoupené e-vstupenky po uplynutí lhůt uvedených výše (tj. 3 hodiny před zahájením představení, v případě žádosti o storno e-vstupenky e-mailem; 15 minut po zahájením představení, v případě storna e-vstupenky elektronicky). Uplatní-li zákazník žádost o storno příslušné e-vstupenky po uplynutí výše uvedených lhůt, bude taková žádost o storno odmítnuta z důvodu jejího opožděného uplatnění.